2021-04-10

Information till medlemmarna i brf i Nedre Hörnet från Styrelsen, april 2021!

Just nu är läget lite dystert på grund av en blåsig småkall vår och en tredje eller fjärde våg coronavirus. Men

Planteringsdag 9 maj kl 11

Vi behöver få lite mer liv i våra rabatter. Det är brist på trädgårdsintresse i föreningen. Du som känner för odling och blomster, kom ut och hjälp till! Vi har ju en så vacker gård, och den kan bli ännu vackrare med lämpliga blommor på rätt ställen.

Vi samlas på gården och åker i någons bil och köper växter och sätter i krukor och rabatter. Om du inte kan just den dagen går det fint att plantera ner en växt du känner för någonstans där den trivs. Vi har ju ganska skuggigt på gården, det måste man ta hänsyn till. Däremot är mikroklimatet gynnsamt, läget är skyddat och frosten kommer sent. Därför kan vissa känsliga växter övervintra här.

Lägenhetsbesiktning

Styrelsen har beslutat att uppdra åt vår fastighetsservice att genomföra besiktning av alla lägenheter. Det är viktigt att kontrollera framför allt elektriska installationer och VVS och fukt. En normal inspektion tar ungefär en timme. Du måste se till att den som inspekterar kommer in i din lägenhet. Kontakta därför rasmus@uppsalafastighetstjanst.se eller ring 018-358 808 och kom överens om tid.

Fastighetstjänst kommer också att inspektera alla våra gemensamma utrymmen.

Årsstämma 3 juni 2021 kl 18

Lokalen är ännu inte bokad, men vi anser att det är nödvändigt med ett fysiskt möte. Det finns viktiga frågor och måste diskuteras och stora beslut tas. Det går inte att göra med Zoom.  Vi hoppas också att alla medlemmar kommer till mötet. Vår förvaltare Mediator kommer också att vara med. Så vik denna kväll i din kalender. Handlingar kommer så småningom och läggs dessutom ut på vår webbplats nedrehornet.se. Du loggar in som medlem med ID och lösenord som du fått i mejl från oss för att se handlingarna.

Sprickbildning, status

Styrelsen har fått reda på att försäkringen inte täcker kostnader som uppstått på grund av sättningsskador. Vi har också tillfrågat Kommunen om de kan tänka sig att reducera volymen på de träd som står på andra sidan Skolgatan och kan vara bidragande till sprickbildningen, men det blev ett klart avslag. Kommunen är mycket mån om att bevara den vackra miljön här, vilket man ju också måste vara tacksam för.

Styrelsen har velat avvakta för att se hur sprickbildningen utvecklar sig. Billigast är att lappa ihop sprickorna och hoppas att det klarar sig ett bra tag till. Tyvärr har sprickbildningen fortsatt, så pålning måste antagligen göras för att bevara huset på sikt. (Vi som bott här länge minns att huset nedanför oss, Skolgatan 11, pålades för några år sedan.) Vi kommer att kontakta expertis för att få en tydligare bild över kostnader och typ av ingrepp runt husen. Det beslut som fattas måste tas av medlemmarna gemensamt eftersom det har stora effekter på vår ekonomi.

Avgiftshöjning 5 %

Allting blir dyrare, och vi måste ha en ekonomi där intäkterna täcker utgifterna. Just nu gör de inte det. Delvis beror det på att vi har en dyr fastighetsservice. Detta kontrakt löper ut 2022 men gäller till dess. Vi är för första gången väldigt nöjda med hur gården sköts och hur allmänna utrymmen städas, hur fint gården skottades och sandades i vintras. Men smakar det så kostar det. Andra avgifter höjs också: värme, el, vatten, sophämtning. Styrelsen har nu beslutat att höja avgifterna på alla lägenheter och källarutrymmen med 5% från och med 1/7 2021. Dessutom undersöker vi hur vi ska kunna sänka kostnaderna för fastighetsservice till en lägre nivå efter 2022 och kommer att lägga fram ett förslag vid årsmötet.

Om du loggar in på vår webbplats nederhornet.se som medlem kan du se alla verksamhetsberättelser med redovisning av kostnader för de senaste tio åren under Arkiv/Stämmor 2012-2020.

Journummer

Om du behöver hjälp vid plötslig vattenläcka eller annat dramatiskt och fastighetstjänst inte är tillgänglig ska du ringa till Relita. Telefon 077- 100 35 00. Om du tillkallar Relita i onödan får du betala själv. Alla skador som kan vänta ska åtgärdas av Fastighetstjänst 018-358 808.

Hälsningar från styrelsen

 

2021-02-09

Information från styrelsen februari 2021
Till alla medlemmar i brf Nedre Hörnet

Det finns en del som har hänt sedan sist.

Senaste info/status gällande sättning/sprickbildning

Sprickbildning förekommer fr.a. i huset mot Skolgatan, men också i det mindre huset finns en ny fasadspricka. Vi har varit i kontakt med Bjerkings ingenjörsbyrå, som meddelar:

Husen är inte pålade, utan byggda på åsen, men det ligger ett lager lera ovanpå stenarna

Vid torrt väder krymper leran

De vackra lindarna på Skolgatan har rötter som räcker in på vårt område och suger vatten.

Vibrationer ensamt åstadkommer inga sprickor, utan det måste finnas tomrum för att vibrationerna ska få ett hus att spricka.

Kommunen kommer säkerligen inte att ta på sig någon skuld. Möjligen kan man vädja till dem att beskära lindarna en aning för att rotsystemet inte ska vara så vattenkrävande.

Att lappa sprickorna ger ingen varaktig lösning, de brukar återkomma.

För varaktig förbättring krävs grundförstärkning. Detta är ett stort, dyrt åtagande som måste planeras noga och sakkunskap inhämtas. Vi har inte tagit något beslut i frågan.

Fönster och radiatorer

I föreningen finns fönsterbågar som sett sina bästa dagar. Vi uppmanar nu alla medlemmar att öppna sina fönster och inspektera trävirket på utsidan och notera om träet är murket eller på annat sätt anfrätt. Det är väldigt viktigt att reparera sådant så fort som möjligt.

En del elementventiler är gamla. Om de inte greppar och inte går att reglera, notera detta så ordnar vi med lagning. Om elementen är helt kalla ska det också noteras förstås. Mejla direkt till Uppsala Fastighetstjänst rasmus@uppsalafastighetstjanst.se för att få det åtgärdat. Kopia till styrelsen@nedrehornet.se

Värmekostnader

Värmekostnaderna har stigit, vilket bland annat beror på att taxan höjts. Nyligen byttes värmeväxlaren, den läckte.  Slösa inte med värmen och varmvattnet!

Störande ljud på natten

En del medlemmar har klagat på störande ljud från granne. Om du blir störd, kontakta genast den som stör dig och tala om att man inte får göra så. Vi har ordningsregler som kan läsas på vår webbplats nedrehornet.se, och de ska följas. Efter 22 ska det vara tyst, och tyvärr är det lyhört mellan lägenheterna.

Om du planerar en fest, tala med dina grannar och tala om för gästerna att de måste visa hänsyn till kringboende. Naturligtvis får man inte kasta fimpar och burkar och annat skräp på gården eller utanför på gatan.

Facebook

Det har kommit förslag på en facebookgrupp för medlemmar. Styrelsen har inget att invända mot detta initiativ och erbjuder sig att skapa en länk från vår webbplats till eventuell Facebookgrupp men åtar sig inte att lägga upp eller sköta Facebook.

God ordning i soprum och cykelställ

Styrelsen noterar med belåtenhet att sopsorteringen har blivit mycket bättre och att cyklar parkeras där de ska. Tack för detta!

Fastighetsservice

Vår gård är mycket välskött till allas glädje. Men det kostar. I längden kan vi inte hålla denna standard utan att öka avgifterna. Det kontrakt vi har nu löper ut 31/12 2022. Vid kommande årsmöte kommer vi förhoppningsvis att kunna presentera vad olika tjänster kostar och kunna få en bra diskussion om vad vi ska kosta på oss.

Kontakta oss

Styrelsen uppskattar om medlemmar hör av sig, särskilt om någon vill hjälpa till med något.  När coronaläget förbättras och luften blir varmare hoppas vi att vi kan träffas ute på vår välskötta gård och ha trevligt tillsammans.

Fortsatt underbar vinter önskar

Styrelsen

Ann-Chrisitine, Pyrola, Max, Jacob och Maria

2020-09-25

Medlemsinformation

Sprickbildning

Styrelsen har inte erhållit något svar från Uppsala kommun. Vår förvaltare har rapporterat om att nya sprickor i fasaden på huset ut mot Övre Slottsgatan upptäckts. Vi kommer att träffa förvaltaren och Bjerkings och samråda med dem om hur vi bäst hanterar situationen; om sprickorna ut- och invändigt (mot Skolgatan) och de nya sprickorna mot Övre Slottsgatan, skall åtgärdas nu eller vi ska avvaktar och se om fastigheten rör sig ytterligare eller vad som bör göras.

Städdag

Vi planerar att genomföra en städdag den 18 oktober 2020 kl. 11.00 enbart syftande till att plantera höstväxter och ställa in trädgårdsmöblerna eftersom några åtgärder i övrigt inte behövs. Gården är fantastiskt fint skött av vår förvaltare.

Vattenproblem

Vi har anmält dålig smak och lukt på vårt vatten till Uppsala Vatten. Det är inte något fel på vår egen utrustning utan felet ligger hos Uppsala Vatten men tyvärr kan vi nog inte räkna med någon förbättring.

Värmeväxlare m.m.

Vi kommer att tvingas byta värmeväxlare och expansionskärl i källaren då dessa är slut. Offererat pris inklusive montage, igångsättning och bortforsling av det gamla är 154 500 kronor exklusive moms.

Lägenhetsförsäljning

Karin Johansson har sålt sin lägenhet i uppgång 32 A och in flyttar den 6 oktober 2020 till Ylva Bergström. VI hälsar Ylva välkommen till föreningen.

Sopsortering

Vänligen släng rätt sopor i rätt sopkärl. Vi debiteras extra för sopor som slängs i fel fraktion. För att hålla våra kostnader nere behöver vi hjälpas åt med att dels sortera rätt, dels verkligen minimera kartongsoporna och platta till alla kartonger eftersom vi nu betalar för ”luft”.

Som ni kanske har noterat så har Uppsala kommun bestämt att endast papperspåsar får användas för komposterbara sopor. Uppsala Vatten kommer att distribuera både hållare och påsar till alla hushåll i Uppsala. Föreningen har precis utsett Maria Wold-Troell som mottagare av påsar för gårdens behov, så inom kort är det dags att skippa plastpåsar till komposterbara fraktionen.

Ordningsfrågor

På senare tid har det börjat slarvas med att hålla grinden stängd varför vi vill påminna om att den skall hållas stängd hela tiden.

Vi har även problem med cyklar som parkeras på fel ställen. Vänligen se till att ställ cyklar på rätt ställe och informera era gäster om vad som gäller. Använd cykelställen så långt det är möjligt.

Julfest

Även i år har vi planerat att ha en julfest. Vi har tänkt den 8 december och kommer att undersöka lämplig lokal så att julfesten kan genomföras under betryggande former för de som vill delta.

STYRELSEN

Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Nedre Hörnet

Datum och tid: onsdagen den 17 juni 2019 kl. 19:00

Lokal: Hotell Stella,  S:t Johannesgatan 31 C (mitt emot Kungsgärdets vårdcentral)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden
för styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

Uppsala den 1 juni 2020

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Nedre Hörnet

Verksamhetsberättelsen som pdf

2020-05-07 Medlemsinformation

Medlemsinformation maj 2020

Föreningsstämma

Enligt stadgarna skall årsstämma hållas före juni månads utgång. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering och det faktum att det bland föreningens medlemmar finns personer i riskgrupperna, har styrelsen ”brottats” med frågan om stämman skall skjutas upp till i september. Styrelsen har dock gjort bedömningen att vi inte vet om situationen kommer att se annorlunda ut efter sommaren och därför kommit fram till att vi kommer att kalla till årsstämma i juni, preliminärt den 17 juni 2020 kl. 19.00. Vi kommer att se till att boka en större lokal än vad vi vanligtvis brukar vara i så att vi på så sätt kan hålla ordentligt avstånd till varandra.

Årsredovisningen är undertecknad och är för närvarande hos revisorn för revision. Så snart revisionen är klar kommer vi att skicka ut årsredovisningen till medlemmarna. Separat kallelse kommer att skickas ut. Vi vill redan nu lyfta möjligheten för medlemmarna att närvara genom ombud om ni känner att ni inte vill delta personligen.

Sprickbildning

Styrelsen har tillskrivit Uppsala kommun med krav om att de träd som orsakat skadan skall åtgärdas samt att föreningen även kräver ersättning så snart skadan kunnat fastställas. Vi har även lyft frågan om renoveringen av katedralskolan som en skadeorsak.

Städdag

Någon städdag kommer inte att genomföras under våren, dels beroende på frågan om social distansering, dels då gården nu är i utmärkt skick tack vara vår nya tekniska förvaltning. Styrelsen kommer dock att tillse att blommor planteras som vanligt när det är tillräckligt varmt.

Covid 19 och karantän

Om någon av våra medlemmar behöver hjälp med att handla eller andra praktiska göromål hjälper styrelsen gärna till. Hör av dig i så fall på E-post styrelsen@nedrehormet.se eller på telefon 070-530 53 51.

Takreparation

Arbetet med takreparationen är avslutat. I samband med arbetena med blästring och målning har färgflagor och liknande skräpat ned på gården. Vi har bett vår förvaltare att städa särskilt med anledning därav och kommer att debitera entreprenören för detta.

Styrelsen

Ladda ner som pdf