Medlemsinformation oktober 2022

Nya medlemmar
Vi hälsar vår nya medlem Robert i port 30A hjärtligt välkommen till föreningen och hoppas att du skall trivas här!

Sprickbildning
Styrelsen antog vid sitt sammanträde 29 september en aktionsplan vad gäller problematiken med sprickbildning i fastigheten. Styrelsens samlade bedömning är att de stora sprickorna i fasaden har ”stannat”/”lugnat ned sig” med grund i hörande av expertkompetens, arbete i den av Styrelsen utsedda Sprickgruppen och genomförda fasadmätningar fram till och med september 2022. Huvudorsaken till sättningarna anses då vara de ombyggnationer av Katedralskolan som gjordes 2018. Det bör noteras att sekundära sättningar – framför allt interiöra – kan anses ”höra till” de ursprungliga sättningarna. Detta innebär inte ett avfärdande av andra faktorer såsom träden på Skolgatan. Processen utförs stegvis, vilket medger viss flexibilitet/följsamhet. Styrelsens strategi är riskminimerande i så hög grad som möjligt. Styrelsen kommer fortlöpande att informera om arbetet. Rondering av berörda lägenheter genomfördes i oktober och härnäst beräknas vissa insatser att göras inför vintern, framförallt exteriört. Styrelsens förhoppning är vidare att vi i samband med att vi hanterar sprickor i fasad och trappuppgångar också ska kunna fräscha upp desamma.

Upphandling fastighetstjänster
Upphandling av fastighetstjänster pågår och avsikten är att ett nytt avtal på två år ska kunna skrivas med start 1 januari 2023. Detta avtal kommer att ha en lägre nivå på service än tidigare, men ändå på en rimlig nivå enligt styrelsens bedömning. Trädgårdsgruppens input har varit värdefull inför upphandlingen. Mer information om fastighetstjänster kommer senare under året.

Kontakta gärna styrelsen på styrelsen@nedrehornet.se om ni har några frågor!

Vänliga hälsningar från styrelsen