Kallelse och dagordning till ordinarie stämma

Dag: Måndag 21 juni
Tid: 18.00
Plats: Kalmar Nation, Svartmangatan 3.
Möjligheter finns att delat i mötet med Zoom. Länken kommer att skickas till alla medlemmar ett par dagar före stämman.

Gudrun Hedenskog från Mediator kommer att  medverka.

Dagordning

1.    Mötets öppnande

2.   Val av stämmoordförande

3.   Godkännande av dagordningen

4.   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5.   Val av två (2) justerare tillika rösträknare

6.  Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7.  Fastställande av röstlängd

8.  Föredragning av styrelsens årsredovisning

9.  Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18  Övriga frågor:
A Information om styrelsens åtgärder angående sprickbildning
B Diskussion om nivån på teknisk service

I9. Avslutande