Kallelse till extra föreningsstäma

2012-09-19 kl 19:00 på Kafé Lyckan, S:t Johannesgatan 17

Till alla Medlemmar i Brf Nedre Hörnet!

Eftersom föreningen behöver en kassör, har vi kallat till en extrastämma. Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att komma trots att det är en vanlig vardagkväll. Föreningen bjuder på fika och tilltugg.

Föreningens hemsida är klar, och den har adressen nedrehornet.se . Vi hoppas att ni tycker den är informativ. På hemsidan finns en förslagslåda om det är något som ni tycker saknas eller är felaktigt. Förslagen tas om hand av styrelsen på samma sätt som de skriftliga förslagen i föreningens brevlåda. Dessutom finns den medlemsinformation som tillkommit sedan årsmötet. De är öppna för kommenterar. Skriv under dem med eget namn. Anonyma kommentarer tar vi bort.

Välkomna!

§ 1                Mötet öppnas

§ 2                Val av mötesordförande och 2 justerare tillika rösträknare

§ 3                Anmälan av sekreterare

§ 4                Genomgång av dagordningen

§ 5                Fyllnadsval

Ordinarie ledamot

Suppleanter

Revisor

§ 6                Information från styrelsen

a. Vad som gjorts sedan årsmötet

b. Närmaste planer

c Hemsidan

§ 7                Frågor från medlemmar

§ 8                Övriga ärenden

§ 9                Mötet avslutas