Medlemsinformation februari 2018

Hyreslägenheterna

Båda lägenheterna är nu sålda. Den s.k. studiolägenheten såldes för utgångspriset 2 490 000 kronor och den andra lägenheten såldes för 2 500 000 kronor. Tillträde har skett till båda lägenheterna. Styrelsen kommer under våren att ta fram förslag till hur köpeskillingen lämpligen disponeras.

Vi hälsar våra nya medlemmar; Daniel Rados i lägenhet 19 samt Annika och Charlotta Arnström i lägenhet 20, hjärtligt välkomna till föreningen och hoppas att ni skall trivas här hos oss.

Hemsidan

Vi påminner om att föreningen har en egen hemsida http://nedrehornet.se där relevant information om föreningen återfinns. Kontakt med styrelsen sker enklast per E-post under adressen styrelsen@nedrehornet.se

Ordning och reda på gården

Felparkerade cyklar är ett återkommande problem. Styrelsen vill därför påminna om att cyklar skall parkeras i därför avsedda cykelställ eller i cykelrummet och inte utanför porten eller på andra platser på gården. Vi kommer att göra en cykelinventering i syfte att få bort eventuella cyklar som övergivits. Det finns dessutom cyklar med punktering som inte använts de senaste åren men som ändå tar plats i cykelrummet. Dessa cyklar flyttas lämpligen till respektive medlems eget förråd. Styrelsen kan vara behjälplig med att bära upp aktuella cyklar till förråden. Separat information kommer att sättas upp/lämnas angående cykelinventeringen.

Vi vill på förekommen anledning också uppmana medlemmarna till att respektera att bilparkering utanför grinden är förbjuden eftersom grinden måste hållas fri så att räddningstjänsten kan komma in, skulle så behövas.

Soprummets olika sopfraktioner är väl uppmärkta och det framgår således tydligt vilka saker man kan slänga i vilka kärl. Trots detta är disciplinen ganska dålig vilket dels innebär att föreningen får ökade kostnader för sophämtning, dels att vi fått hot om att sophämtning kommer att avbrytas om inte sorteringen sker på avsett sett. Ökade kostnader för sophämtning drabbar alla oss medlemmar så låt oss hjälpas åt att se till att slänga rätt saker i rätt sopkärl. Hjälp oss att spara pengar och sortera rätt!

Disciplinen i tvättstugan lämnar tyvärr ganska mycket att önska. Problemen börjar bli så allvarliga att styrelsen kan komma att överväga att införa ett nytt tvättsystem som möjliggör avstängning från tvättstugan för den eller dem som inte lämnar tvättstugan i godtagbart skick efter sig. Glöm inte heller att skriva upp ditt namn på tvättlistan – det är inte OK att tvätta utan att skriva upp sig på listan.

Anmäl E-post

Föreningen vill kunna kommunicera med medlemmarna per E-pst varför samtliga medlemmar (som inte gjort det) uppmanas att anmäla sin E-postadress på styrelsen@nedrehornet.se

Källarförråd och matskåp

Det finns ett fåtal källarförråd som man kan hyra. Föreningen har också ett fåtal matskåp i ett av gavelförråden. Anmäl ditt intresse på styrelsens E-postadress styrelsen@nedrehornet.se . Principen är först till kvarnen. Om det finns fler intressenter än förråd så kommer styrelsen att tillämpa principen att den som inte redan har något förråd får företräde.

Nya stadgar

Föreningens stadgar är föråldrade och kommer att moderniseras. Nytt förslag till stadgar har tagits fram av SBC. Ändringen av stadgarna sker genom beslut på två föreningsstämmor. Vi kommer därför inom kort att kalla till en extra föreningsstämma för att fatta det första beslutet om ändring av stadgarna. Det andra beslutet planerar vi att ta på årsstämman.

Styrelsen