Årsstämma 16 maj 2013

Kallelse till ordinarie årsstämma

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie årsstämma torsdag den 16 maj kl 19:00 i Kafé lyckan, S:t Johannesgatan 23. Alla medlemmar ska ha fått denna kallelse i brevlådan.

Vi hoppas att du kommer personligen. Varje hushåll har en röst. Om du inte kan närvara, kan du anförtro din röst åt ett ombud, som måste vara medlem. Då ska du skriva en fullmakt som ska skrivas under av två oberoende personer. Ombudet måste vara medlem i föreningen. Varje ombud får bara ha en fullmakt.

Din lägenhet är i dag värd en enorm masa pengar, och dess värde är i hög grad beroende av hur föreningen sköts. Du kommer att få årsredovisningen i god tid före mötet, och den visar föreningens ekonomi med inkomster och utgifter under 2012. Den visar också vilka som suttit i styrelsen. För föreningen är det viktigt att alla engagerar sig och att så många som möjligt kommer till årsmötet. Du har också chansen att fråga om det du inte förstår om ekonomi, förvaltning mm. Frida Favre, som sköter vår ekonomiska förvaltning vid Riksbyggen, kommer att närvara vid årsmötet.

Dagordning

1 Mötets öppnande
2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fullmakter
3 Val av ordförande och anmälan av sekreterare för mötet
4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5 Frågan om kallelse behörigen skett
6 Ekonomisk redovisning för 2012
7 Revisionsberättelsen
8 Fastställande av resultat- och balansräkning
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Fråga om täckande av uppkommen förlust
11 Fråga om arvoden till styrelsen och andra funktionärer
12 Val av styrelseledamöter och suppleanter
13 Val av revisor och suppleant
14 Val av valberedning
15 Övriga ärenden: a) Motion från Hans Svensson om förbättring av cykelställ (se bilaga).
16. Mötets avslutande

Motion till brf Nedre hörnets årliga stämma:

Då:

  • Det ena cykelstället är på väg in i väggen på gårdshuset.
  • Det andra inte går att utnyttja fullt ut pga. piskställningen.
  • Flera ställ är trasiga (tillknycklade).
  • Det är svårt att parkera cyklar direkt intill varandra eftersom styrena hakar i varandra.
  • Det var stundtals fullt i alla ställ förra sommaren.

Så om:

  • Piskställningen flyttas ut på nuvarande gräsmattan i hörnet mot cykelförrådet (man får givetvis grusa det hörnet).
  • Alla gamla cykelställ demonteras och skrotas.
  • Nya cykelställ med ”nivåskillnad” mellan varannan position placeras dels där befintligt ställ står utmed väggen och dels utmed muren där piskställningen står i dag (kostnad ca 12 – 13000:-).

Så får vi som cyklar en lite enklare vardag!

Dessutom så finns det möjlighet att i en etapp två bygga ett skärmtak så att alla cykelställ kommer under tak!

Valberedningens förslag 2013