Ordinarie årsstämma 11 maj 2015

Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Måndag den 11 maj 2015 kl. 19:00

Lokal: Café Öfre Slotts, Övre Slottsgatan 9

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Inga ärenden anmälda.
18. Stämmans avslutande
19. Genomgång av styrelsens fastställda budget

Uppsala den 24 april 2015
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Nedre Hörnet

Ladda ner dagordningen som pdf

Ladda ner verksamhetsberättelsen för 2014 som pdf