Kallelse till ordinarie årsmöte

Dag: Tisdag 21 juni 2022
Tid: 18.00
Plats: Kalmar Nation, Svartmangatan 3.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Övriga frågor:
  1. Uppdatering sprickbildning
  2. Information upphandling tekniska tjänster
  3. Diskussion om bredband och andra tjänster via fiber
 19. Mötets avslutande

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Nedre Hörnet
Uppsala den 6 juni 2022