Kallelse till ordinarie föreningsstämma

 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Nedre Hörnet, Uppsala 

Dag: Tisdag 13 juni
Tid: 18.00
Plats: Prästgårdssalen, Helga Trefaldighets kyrka

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 

16. Val av valberedning 

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

18. Övriga frågor:

1. Uppdatering hantering av sprickbildning i fastigheten samt tillhörande uppfräschning av fasad och trappuppgångar. 

2. Styrelsens perspektiv på utmaningar, möjligheter och strategier framåt. 

19. Mötets avslutande