Extra föreningsstämma 2017-02-21 kl 19

Lokal: Café Öfre Slotts, Övre Slottsgatan 9

Dagordning

1.          Stämmans öppnande

2.          Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

3.          Val av ordförande för stämman och styrelsens anmälan om protokollförare

4.          Val av justeringsmän

5.          Godkännande av dagordning

6.      Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7.  
   Beslut om försäljning av hyresrättslägenheterna

8.         Stämmans avslutande

Efter stämman bjuder vi oss på kaffe/te och semla.

Uppsala den 6 februari 2017,
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Nedre Hörnet

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om försäljning av hyresrätterna antingen som en sammanslagen lägenhet eller som två separata lägenheter. Styrelsen har tagit in värderingar av hyresrätterna som en stor lägenhet eller som två separata lägenheter och har också erhållit offerter för ombyggnad till två separata lägenheter. Materialet kommer att läggas fram på stämman för medlemmarna att ta beslut kring. Underlaget kommer att distribueras en vecka innan stämman.