Kallelse till ordinarie årsstämma

Ordinarie årsstämma Kallelse och dagordning

Tid och plats 14-05-08 kl 19:00 Kafé Lyckan, S:t Johannesgatan 23

 Dagordning

1 Mötets öppnande
2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fullmakter
3 Val av ordförande och anmälan av sekreterare för mötet
4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5 Frågan om kallelse behörigen skett
6 Ekonomisk redovisning för 2013
7 Revisionsberättelsen
8 Fastställande av resultat- och balansräkning
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Fråga om täckande av uppkommen förlust
11 Fråga om arvoden till styrelsen och andra funktionärer
12 Val av styrelseledamöter och suppleanter
13 Val av revisor och suppleant
14 Val av valberedning
15 Övriga ärenden
16 Mötets avslutande

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma torsdag den 8 maj kl 19:00 i Kafé lyckan, S:t Johannesgatan 23.
Vi hoppas att du kommer personligen. Varje hushåll har en röst. Om du inte kan närvara, kan du anförtro din röst åt ett ombud, som måste vara medlem. Då ska du skriva en fullmakt som ska skrivas under av två oberoende personer. Ombudet måste vara medlem i föreningen. Varje ombud får bara ha en fullmakt.
Din lägenhet är i dag värd en enorm masa pengar, och dess värde är i hög grad beroende av hur föreningen sköts. Du kommer att få årsredovisningen i god tid före mötet, och den visar föreningens ekonomi med inkomster och utgifter under 2013. Den visar också vilka som suttit i styrelsen. För föreningen är det viktigt att alla engagerar sig och att så många som möjligt kommer till årsmötet. Du har också chansen att fråga om det du inte förstår om ekonomi, förvaltning mm. Frida Favre, som sköter vår ekonomiska förvaltning vid Riksbyggen, kommer att närvara vid årsmötet.