Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Nedre Hörnet

Datum och tid: onsdagen den 17 juni 2019 kl. 19:00

Lokal: Hotell Stella,  S:t Johannesgatan 31 C (mitt emot Kungsgärdets vårdcentral)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden
för styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

Uppsala den 1 juni 2020

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Nedre Hörnet

Verksamhetsberättelsen som pdf